Plan A Visit

Open Mon - Fri 10am - 6pm Sat & Sun 10am - 5pm

The LAB Gallery
Foley Street, Dublin 1

+353 1 222 5455

Contact / Directions

Ireland 2016

The Ireland 2016 centenary programme is built on Seven Programme Strands which, taken together, reflect the themes of Remembering, Reconciling, Presenting, Imagining and Celebrating.

As part of 1916 Celebrations, 2016 will see a series of programmes co-ordinated by Dublin City Arts Office and three exhibitions at The LAB Gallery where contemporary artists have been invited to make new work in response to the 1916 Rising in collaboration with other research partners and institutions. Download the full 2016 programme here

Bridget O’Gorman In the Flesh: 

8th January to 12th March 2016
Bridget O’Gorman has collaborated with historian Brenda Malone at the National Museum of Ireland, Collins Barracks and writer Sue Rainsford to make new work focussed upon the objects reviewed for the 1916 exhibition at the National Museum. A new film work looks at the controlled environments in which these pivotal objects are housed and gives voice to their histories. A series of new sculptures accompanies the film work, which considers our current relationship to a cultural and social heritage and the layers of meaning seemingly everyday objects can accrue over time.

Bridget O’Gorman In the Flesh: Tá Bridget O’Gorman ag obair i gcomhpháirt leis an staraí Brenda Malone ag Músaem Náisiúnta na hÉireann, Beairic Uí Choileáin agus leis an scríbhneoir Sue Rainsford le saothar úr a chruthú a dhíreoidh ar na nithe atá á n-athbhreithniú faoi láthair maidir le taispeántas 1916 ag an Mhúsaem Náisiúnta. I scannán nua, breathnófar ar na timpeallachtaí rialaithe ina gcoinnítear na nithe ríthábhachtacha seo agus cuirfear an stair a bhaineann leo i bhfriotal. Beidh sraith dealbha nua ann fosta le gabháil le saothar an scannáin trína mbreithneofar ár gcaidreamh reatha le hoidhreacht chultúrtha agus shóisialta agus na sraitheanna de bhríonna, is cosúil, a bhailíonn gnáthnithe an lae le caitheamh ama.

 

John Beattie and Sabina McMahon:

24th March to 28th May 2016
In collaboration with the National Gallery of Ireland and the ESB Centre for the Study of Irish Art, John Beattie and Sabina McMahon have been invited to take as their starting point the National Gallery of Ireland exhibition Cuimhneachán 1916, marking the Golden Jubilee of the Easter Rising. Looking at ideas of legacy and the politics of display, the artists will be making new work that considers what the 2016 contribution to the visual culture of commemoration. The exhibition is curated by Sheena Barrett and Donal Maguire.

John Beattie and Sabina McMahon: I gcomhpháirt le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann agus Ionad Staidéir Ealaín na hÉireann BSL, iarradh ar John Beattie agus Sabina McMahon túsphointe a dhéanamh de thaispeántas Cuimhneachán 1916 i nGailearaí Náisiúnta na hÉireann, a cheiliúir Iubhaile Órga Éirí Amach na Cásca. Breathnóidh siad smaointe faoin oidhreacht agus an pholaitíocht a bhaineann le taispeántais, cruthóidh na healaíontóirí saothar úr a bhreithníonn ionchur 2016 i gcultúr físe an chomórtha. Sheena Barrett agus Donal Maguire a bheidh i mbun choiméadaíocht an taispeántais.

 

Would You Die for Ireland? An exhibition by artist John Byrne: 

9th June to 30th July 2016
Born in Belfast 1959, John works in multi-media and performance with a background in public art. For this exhibition, Byrne is researching the stories of the Monto in 1916 with local historian Terry Fagan and revisiting his 2002 film, Would you die for Ireland? in the context of the Decade of Commemorations.

Would You Die for Ireland? An exhibition by artist John Byrne: Rugadh John i mBéal Feirste in 1959 agus oibríonn sé leis na hilmheáin agus leis an taibhiú agus cúlra aige san ealaín phoiblí. Sa taispeántas seo, tá Byrne ag déanamh taighde ar scéalta Monto in 1916 leis an staraí áitiúil Terry Fagan agus ag tabhairt athchuairte ar an scannán a léirigh sé in 2002, Would you die for Ireland? i gcomhthéacs Deich mBliana na gCuimhneachán.
 

Youth and Imagination

Dublin City Arts Office, axis Arts Centre, the National Association for Youth Drama (NAYD) and City of Dublin Youth Services Board have come together in partnership to support young artists to develop original artistic projects and welcome their artistic voice and participation in 1916/2016 Centenary Programme.

An Óige agus an tSamhlaíocht. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, axis Arts Centre, Cumann Náisiúnta Drámaíochta na nÓg (NAYD) agus Comhairle le Leas Óige i gcomhpháirtíocht le chéile chun tacú le healaíontóirí óga tionscadail úrnua a fhorbairt agus chun fáiltiú roimh a nguth agus n-ionchur ealaíonta i gClár Comórtha 1916/2016.
 

Project 20/20

As part of the 1916/2016 Commemoration Programme, Dublin City Arts Office and The LAB Gallery, are working with children from the Central Model Primary School, Dublin 1. The children will look at an original copy of the 1916 Proclamation, Irish history, and the city itself using Visual Thinking Strategies – a slow looking process developed by The Museum of Modern Art in which children lead the agenda. The children will work with the Preservation and Conservation Department of the Library of Trinity College, Lynn McGrane, professional artists and The LAB Gallery to create work about their experience. Project 20/20 is a Visual Literacy Initiative with children living in Dublin 1 that focuses on unlocking children’s voices as citizens - what they tell us about their lives, connections with others ( family, teachers, community), how they learn and develop - by integrating visual arts practice into local childcare and primary schools.

Project 20/20: Mar pháirt de Chlár Comórtha 1916/2016, tá Oifig Ealaíon Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus Gailearaí LAB ag obair le páistí ó Bhunscoil Central Model, Baile Átha Cliath 1. Breathnóidh na páistí ar bhunchóip Fhorógra 1916, ar stair na hÉireann, agus ar an gcathair féin trí Straitéisí Amharc-Mhachnaimh – próiseas scrúdaithe mall ar chuir Áras Nua-Ealaíne na hÉireann ar bun agus bheidh na páistí á threorú. Oibreoidh na páistí le Roinn Caomhnaithe Leabharlann Choláiste na Tríonóide, Lynn McGrane, ealaíontóir gairmiúil, agus Gailearaí LAB chun saothar a chruthú bunaithe ar an méid a fheiceann siad. Is Togra Amharclitearthachta é Project 20/20, do pháistí a bhfuil ina gcónaí i mBaile Átha Cliath 1, ina spreagtar páistí chun a nguth saoránaigh féin a aimsiú - céard atá le rá acu faoina saol, faoin ngaol atá acu le daoine eile (a muintir, a múinteoirí, abpobail), faoi mar a fhoghlaimíonn agus a fhorbraíonn siad - trí chleachtas amharcealaíon a fhí isteach i nósanna chúram leanaí agus bhunscoileanna na háite.
 

Children’s Art in Libraries programme

Co-ordinated by the Dublin City Arts Office, this drama programme will bring history to life for young people in an exciting and evocative way.

Children’s Art in Libraries programme: Arna urrú ag Oifig Ealaíne Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, cuirfidh an clár seo beocht sa stair do dhaoine óga ar bhealach nua.